Polish language for GS 3.4 (spolszczenie)

Downloads: 826
Category: Language
Compatible with: GetSimple 3.3 - 3.3

Last Updated: August 14, 2018
Tags: spolszczenie polski t?umaczenie pakiet j?zykowy
Author: yojoe

(3.7) 3 Votes

Language Description:

Polish language file for Get-Simple 3.4.a
Translation is prepared to operate with builtin' getsimple's transliteration functionality.
Do not use this version with GS 3.3.x or earlier, as it may not work in legacy mode


Spolszczenie dla Get-Simple 3.4.a
T?umaczenie jest przystosowane do dzia?ania z funkcj? automatycznej transliteracji , czyli zamiany wi?kszo?ci znaków specjalnych na ascii w URL.

Je?li potrzebujesz spolszczenia do:
- GS 3.1 - 3.3 ?ci?gnij wersj? 1.3.8.
- GS 3.0 - ?ci?gnij wersj? 1.3.1.
- GS 2.x - ?ci?gnij wersj? 1.2.

Nie u?ywaj tej wersji t?umaczenia z GS innym ni? 3.4 lub wy?szym, bowiem nie jest w pe?ni kompatybilna ze starszymi wersjami GS.

Install Instructions:

Po rozpakowaniu pobranego archiwum:

  • przerzu? plik pl_PL.php do katalogu /admin/lang na serwerze
  • zaloguj si? do panelu administracyjnego i zmie? j?zyk w Ustawieniach > Konfiguracja strony i Profilu U?ytkownika
  • je?li po zmianie ustawie? j?zykowych wizualny edytor tekstu (ckeditor) wci?? nie b?dzie wy?wietla? polskiego j?zyka, wyedytuj plik gsconfig.php i usu? znak # przy wpisie #define('GSEDITORLANG', 'en'); oraz zmie? w nim en na pl

Aby utworzy? w?asn? stron? b??du 404, nale?y doda? now? stron? wpisuj?c 404 w polu nazwa pliku/URL strony.

changelog

  • 2018.08 - v1.4 - initial translation for GS 3.4.alpha