User Tools

Site Tools


pl:ten_minute_web_site

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
pl:ten_minute_web_site [2017/02/15 16:37]
Artur created
pl:ten_minute_web_site [2020/07/30 16:02] (current)
Artur finished
Line 1: Line 1:
 ======Strona w 10 minut====== ======Strona w 10 minut======
 [[http://​timbowgs.bplaced.net/​tutorial/​|{{ :​wiki:​pavcafehm.jpg?​nolink |}}]] [[http://​timbowgs.bplaced.net/​tutorial/​|{{ :​wiki:​pavcafehm.jpg?​nolink |}}]]
-Jeśli przeszedłeś proces instalacji GetSimple ​opisanu ​na [[pl:​quick_install|poprzedniej stronie]] możesz szybko pojąć ideę użyteczności tego korzystając z poniższego poradnika tworzenia własnej strony opartej na motywie [[http://​timbowgs.bplaced.net/​tutorial/​|Pavement Cafe]]. Tłumaczy on:+Jeśli przeszedłeś proces instalacji GetSimple ​opisany ​na [[pl:​quick_install|poprzedniej stronie]]możesz szybko pojąć ideę użyteczności tegokorzystając z poniższego poradnika tworzenia własnej stronyopartej na motywie [[http://​timbowgs.bplaced.net/​tutorial/​|Pavement Cafe]]. Tłumaczy on:
  
   * Zmianę motywu   * Zmianę motywu
Line 17: Line 17:
  
 =====Ustawienia strony===== =====Ustawienia strony=====
-Otwórz przeglądarkę i przejdź do głównego folderu swojej instalacji GS.Open your browser and go to the root of your new GetSimple site. In the address bar add ''/​admin'' ​to the url (so normally ​www.example.com/​admin) ​and hit Enter. ​Type in your Username and Password and Login to the GetSimple Admin PagesAt the far right of the page click on **Settings**.+Otwórz przeglądarkę i przejdź do głównego folderu swojej instalacji GS. W pasku adresu dodaj ''/​admin''​ (docelowo adres będzie wyglądać tak: www.twojastrona.pl/​admin) ​i wciśnij ​Enter. ​Wpisz swój login i hasło, a następnie zaloguj się do panelu administratoraPrzejdź do sekcji ​**Ustawienia** dostępnej pod przyciskiem po prawej stronie\\ \\
  
-Under **Website Settings** change the **Website Name** to //The Pavement ​Cafe//, check that the **Website URL** box is showing the correct root urlput a tick in the check box for **Use fancy URLs** and click **Save Settings**.+W sekcji ​**Ustawienia strony** zmień ​**Nazwę strony** na //Kawiarnia ​Pavement//, ​sprawdź czy **Adres strony** wskazuje poprawny linkzatwierdź ​**Przyjazne linki** i zapisz ustawienia\\ \\
  
-The text //The Pavement ​Cafe// will have appeared at the top left of your screenClick on it and a new browser tab will open showing your new site front end so that you can see the changes you make from now on by reloading the page.+Tekst //Kawiarnia ​Pavement// ​powinien się pojawić w lewym górnym rogu paneluKliknij na niego, otworzy się nowa zakładka pokazująca twoją stronę, więc będziesz mógł obserwować zmiany odświeżając tę witrynę.
  
-=====Changing the Theme===== +=====Zmiana motywu===== 
-{{ :​wiki:​pavtheme.jpg?​nolink&​300|}}Unzip the file //​pavement.zip// ​on your desktop and upload by ftp the uncompressed ​//​pavement// ​folder to the ///​theme// ​folder of your website alongside the //​cardinal// ​and //​innovation// ​theme foldersIn the site Admin in your browser go to the **Theme** tabchoose ​//​pavement// ​in the drop-down box and click **Activate Theme**. Refresh/Reload your site and it will look like the image on the right.+{{ :​wiki:​pavtheme.jpg?​nolink&​300|}}Rozpakuj archiwum ​//​pavement.zip// ​na pulpicie i wgraj przez FTp nieskompresowany folder ​//​pavement// ​do katalogu ​///​theme// ​twojej strony, tam, gdzie znajdują się foldery motywów ​//​cardinal// ​//​innovation//​. ​W przeglądarce przejdź do Panelu Administratora twojej strony, przejdź do zakładki ​**Motywy**, wybierz ​//​pavement// ​z rozwijanego menu i kliknij ​**Aktywuj motyw**. Odśwież/przeładuj swoją stronę, a ta powinna wyglądać tak, jak na obrazku po prawo.
  
-The Pavement ​theme is a cut down and slightly altered version of the free GetSimple theme [[http://​get-simple.info/​extend/​theme/​trendybiz/​574/​|TrendyBiz]]. ​There are several hundred ​[[themes:​installation|free themes]] available for GetSimple but anybody who knows basic html and css can [[themes:​tutorial|create their own]].+Motyw Pavement ​jest wyciętym i nieco zmienionym fragmentem motywu ​[[http://​get-simple.info/​extend/​theme/​trendybiz/​574/​|TrendyBiz]]. ​Dla GetSimple istnieje wiele setek [[pl:themes:​installation|darmowych motywów]], ale każdy znający podstawy HTML i CSS może [[pl:themes:​tutorial|stworzyć własny]].
  
-Don't forget to check your directory permissions ​(755 or 777) for this and all other installed modules+Nie zapomnij sprawdzić uprawnień katalogów ​(755 lub 777) dla tego i innych modułów
-=====File Upload===== +=====Wgrywanie plików===== 
-In day to day editing of a GetSimple ​site there is no need for ftpWe are going to put an image on the homepage of our site so we will first upload it through the Admin pagesGo to the **Files** tabclick on **Upload files and/or Images...**, ​choose the file //​cafe.jpg//​ (which you downloaded from this page)and upload it directly into the //​uploads// ​folderClick on it to view itThat's done.+W codziennym modyfikowaniu strony na GetSimple ​nie ma potrzeby ciągłego korzystania z FTPChcemy dodać obrazek do strony głównej, więc wrzucimy go przez Panel AdministratoraPrzejdź do sekcji ​**Pliki**, kliknij na **Wgraj pliki i/lub zdjęcia...**, ​wybierz plik //​cafe.jpg//​ (który pobrałeś z niniejszej stronyi wgraj go bezpośrednio do folderu ​//​uploads//​. ​Kliknij na niego, by go wyświetlićI to na tyle.
 {{ :​wiki:​pavfile.jpg?​nolink |}} {{ :​wiki:​pavfile.jpg?​nolink |}}
  
-=====Homepage Content===== +=====Treść strony głównej===== 
-Still in the Back End (Admin) click on the **Pages** Tab.{{ :​wiki:​imgprop.jpg?​nolink&​300|}} ​The only page we have so far is the default index page titled ​//Welcome to GetSimple//​. ​Click on the Page Title to open the Page EditorThis is GetSimple'​s semi-[[how_to:​wysiwyg_editor|WYSIWYG Editor]]. In its default state there are only a few basic controls but the editor can be configured and customised for advanced use.+Będąc nadal w Panelu Administratora,​ wybierz menu **Strony**.{{ :​wiki:​imgprop.jpg?​nolink&​300|}} ​Jedyną stronę, jaką do tej pory mamy, to domyślna strona nazwana ​//Witaj w GetSimple//​. ​Kliknij na tytuł strony, by edytować jąPojawi ci się niby-[[plLhow_to:​wysiwyg_editor|WYSIWYGowy edytor]]. W jego domyślnym stanie ma tylko kilka możliwości,​ ale edytor można skonfigurować i spersonalizować do bardziej zaawansowanego wykorzystania.
  
-Change the Page Title to //Welcome to the Pavement Cafe Website// and delete all the text in the main content areaClick on the **Image** button ​{{:​wiki:​button.jpg?​nolink|}}to open **Image Properties** then **Browse Server**, and choose ​cafe.jpg. Write in some //alt// text and click **OK**. ​The image is already the right size so we don't need to resize or align it.+Zmień nazwę strony na //Witaj na stronie ​Pavement Cafe// ​i usuń cały tekst z treści zakładkiKliknij na przycisk ​**Zdjęcia** {{:​wiki:​button.jpg?​nolink|}}by otworzyć ​**Właściwości zdjęcia**, następnie ​**Przeszukaj serwer**i wybierz plik //cafe.jpg//. Podaj jakiś tekst alternatywny i kliknij ​**OK**. ​Zdjęcie ma już pasujące wymiary, więc nie ma potrzeby skalować go bądź zmieniać położenia.
  
-Press your Return key to bring down the text insertion point and add any text you like underneath the imageClick on **Source** if you want to view and edit the htmlClick **Save Updates**. Take a look at your site.+Wciśnij Enter, by móc wprowadzać tekst, i napisz cokolwiek pod zdjęciemKliknij na **Źródło** jeśli chcesz wyświetlić treść w HTMLu i go edytowaćKliknij ​**Zapisz zmiany**. Spójrz teraz na swoją stronę.
  
-=====New Page===== +=====Nowa strona===== 
-Still under the **Pages** tabon the right hand side click **Create New Page**. The new Page Title is //Our Location//. You can add any content you want through the wysiwyg editorYou can add a map by going to google maps, copying the embed code and pasting it into the page in **Source** view. **Save Updates** then click on **Page Options**.+Przebywając nadal w zakładce ​**Strony**, po prawej stronie ekranu wybierz ​**Utwórz nową stronę**. Tytułem nowej strony będzie ​//Nasza lokalizacja//. Możesz dodać jakąkolwiek treść za pomocą edytora WYSIWYGMożesz dodać ​mapę przechodząc do Google Maps. Skopiuj kod do osadzenia i wklej go przez podgląd ​**Źródła**. **Zapisz zmiany** i kliknij na **Ustawienia strony**.
  
-In **Page Options** tick **Add this page to the menu** ​and give it a short text to display in the nav menu like //Find Us//. Save Updates and reload your siteTo change the order of pages in the Nav Menu open the **Menu ​Manager** and drag and drop the pages where you want themSave again.+**Ustawieniach strony** zaznacz ​**Dodaj tę stronę do menu** ​i podaj jakiś krótki tekst, który będzie wyświetlany w nawigacji, np. //Znajdź nas//. Zapisz zmiany i odśwież stronęBy zmienić układ stron w nawigacji, przejdź do **Menadżera ​Menu** ​i przeciągnij strony w takim układzie, jaki chcesz uzyskaćZapisz ponownie.
  
-=====The Sidebar and Tagline===== +=====Menu boczne i tagline===== 
-GetSimple ​has several ways of managing different blocks of content and editable items. GetSimple ​installs by default a '​Tagline'​ and a '​Sidebar'​ as //Components//. A component is a piece of texthtml or other code which can be inserted into a page templateComponents are managed under the **Theme** tab choosing ​**Edit Components** on the right hand side.+GetSimple ​dysponuje kilkoma możliwościami zarządzania różnymi blokami treściowymi i edytowalnymi rzeczami. GetSimple ​domyślnie instaluje dwa //Komponenty// - "​Tagline"​ i "​Sidebar"​Komponent jest fragmentem tekstukodu HTML lub innego, które można umieścić w szablonie stronyKomponentami można zarządzać w zakładce ​**Motyw**, po wybraniu opcji **Edytuj komponenty** z prawej strony.
  
 ==Tagline== ==Tagline==
-This component is simply a piece of textThe formatting and styling are included in the Page Template and cssChange it to something suitable like //It's Going to be a Sit-Out Summer!//+Ten komponent to zwykły fragment tekstuJego formatowanie jest zawarte w szablonie strony i w arkuszu CSS. Zmień go na coś przyzwoitego,​ np. //W lato siedzimy na zewnątrz!//
  
 ==Sidebar== ==Sidebar==
-This component is the entire contents of the sidebar including the html tags.{{ :​wiki:​comp02.jpg?​nolink&​300|}} ​Delete the contents and write in ''<​h2>​Specials Today</​h2>''​.+Ten komponent zawiera całkowity kod menu bocznego, w tym znaczniki HTML.{{ :​wiki:​comp02.jpg?​nolink&​300|}} ​Usuń jego zawartość i wpisz ''<​h2>​Dzisiejsze specjały</​h2>''​.
  
-To save writing the date every day when the specials are updated you can put in a piece of php code which will return the date of the last page saveCopy and Paste +By zaoszczędzić czas na codziennym podawaniu daty, kiedy zmieniane są "dania dnia", możesz wprowadzić tam fragment kodu PHP, który będzie zwracać datę ostatniej aktualizacji stronySkopiuj i wklej 
    <​p><​small><?​php get_page_date('​ jS F'); ?></​small></​p>​    <​p><​small><?​php get_page_date('​ jS F'); ?></​small></​p>​
  
-Then we can write in the Specials ​list with normal html formattingThe styling is governed by the css file which is attached to the Theme.+Potem możesz wprowadzić ​listę dań dnia z formatowaniem HTMLStylowanie tekstu jest zadaniem pliku CSS zamieszczonym wraz z motywem.
  
   <ul class="​list-style1"> ​   <ul class="​list-style1"> ​
-     <​li>​Fresh Minestrone with Crusty Bread</li>  +     <​li>​Świeże minestrone z chrupiącym chlebem</li>  
-     <​li>​Swedish Cinnamon Buns</li>  +     <​li>​Szwedzkie bułeczki cynamonowe</li>  
-     <​li>​Mushroom Omelette with Rocket Salad</​li> ​+     <​li>​Omlet grzybowy z sałatką</​li> ​
   </ul>   </ul>
   <​p> ​   <​p> ​
-     <​em> ​Open Today from 7:00am to 7:00pm</em>+     <​em>​Otwarte dziś od 7:00 do 19:00</em>
   </p>   </p>
  
-Click **Save Components**+Kliknij ​**Zapisz komponenty**.
  
-If you want to alter the styling of the contents you can directly edit the theme'​s css under **Theme**, **Edit Theme** but be sure you make a backup first.+Jeśli chcesz zmienić stylowanie treści, możesz edytować bezpośrednio arkusz CSS w zakładce ​**Motyw**, **Edytuj motyw**, ale upewnij się wcześniej, że dysponujesz kopią zapasową.
  
-Our cafe owner is happy to use few html tagsbut it would be a simple job to arrange the Specials Menu so that it could be updated ​by someone through the wysiwyg editor just like in a word processor.+Nasz właściciel kawiarni jest szczęśliwymogąc używać paru znaczników HTML, ale jeszcze prostsze ​byłoby przygotowanie menu w taki sposób, by ktoś mógł je aktualizować przez edytor WYSIWYG.
  
-=====A contact Form===== +=====Formularz kontaktowy===== 
-{{ :​wiki:​cont01.jpg?​nolink&​300|}}Unzip the file getsimple-contactable.zip ​and ftp the contents ​(one file and one folder) ​to the /​plugins ​folder of your siteGo to the **Plugins** tab in the back end and click on **Activate** in the //GetSimple Contactable// ​entryLook at your page. Simple +{{ :​wiki:​cont01.jpg?​nolink&​300|}}Rozpakuj archiwum //getsimple-contactable.zip// i wrzuć zawartość przez FTP (ojeden plik i jeden folder) ​do katalogu // /plugins// twojej stronyPrzejdź do sekcji ​**Wtyczki** w Panelu Administratora i **Aktywuj** //GetSimple Contactable//​. ​Odśwież swoją stronęProste, prawda?
-=====Backup===== +
-That's the whole site done. It's easy to update the content. Pages can be added and removed whenever required and if a total re-design is needed you can upload and activate a new theme without rewriting the content.+
  
-You don't want to lose your workUnder the **Backups** tab choose ​**Website Archives** and **Create a New Archive**. If you are working on a web server you can right click on the archive to download it to your desktop to be extra safe+=====Kopia zapasowa===== 
-======Links====== +Nasza strona internetowa jest już gotowa. Aktualizowanie treści jest dziecinnie proste. Strony można dodawać i usuwać w dowolnym momencie, i zawsze możesz wgrać nowy motyw bez edytowania treści witryny. 
-Back to the GetSimple Wiki [[start|Contents Page]] + 
-===Pages in this Section== +Nie chcesz stracić swojej pracyW zakładce ​**Kopie zapasowe** wybierz ​**Archiwa strony** i kliknij ​**Stwórz nowe archiwum**. Jeśli pracujesz na zdalnym serwerze, kliknij PPM na archiwum i pobierz je, by być bezpiecznym w stu procentach. 
-==Quick Start== + 
-  *[[Quick Install]] +======Linki====== 
-  *[[Ten Minute Web Site|Ten Minute Website Tutorial]]+Wróć do GetSimple Wiki [[pl:start|Contents Page]] 
 +===Strony w tej sekcji== 
 +==Szybki start== 
 +  *[[pl:​quick_install|Szybka instalacja]] 
 +  *[[pl:​ten_minute_web_site|Twoja strona w 10 minut]]
  
pl/ten_minute_web_site.1487176672.txt.gz · Last modified: 2017/02/15 16:37 by Artur