User Tools

Site Tools


pl:ten_minute_web_site

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Last revision Both sides next revision
pl:ten_minute_web_site [2017/02/15 16:37]
Artur created
pl:ten_minute_web_site [2017/02/15 17:05]
Artur
Line 17: Line 17:
  
 =====Ustawienia strony===== =====Ustawienia strony=====
-Otwórz przeglądarkę i przejdź do głównego folderu swojej instalacji GS.Open your browser and go to the root of your new GetSimple site. In the address bar add ''/​admin'' ​to the url (so normally ​www.example.com/​admin) ​and hit Enter. ​Type in your Username and Password and Login to the GetSimple Admin PagesAt the far right of the page click on **Settings**.+Otwórz przeglądarkę i przejdź do głównego folderu swojej instalacji GS. W pasku adresu dodaj ''/​admin''​ (docelowo adres będzie wyglądać tak: www.twojastrona.pl/​admin) ​i wciśnij ​Enter. ​Wpisz swój login i hasło, a następnie zaloguj się do panelu administratoraPrzejdź do sekcji ​**Ustawienia** dostępnej pod przyciskiem po prawej stronie\\ \\
  
-Under **Website Settings** change the **Website Name** to //The Pavement ​Cafe//, check that the **Website URL** box is showing the correct root urlput a tick in the check box for **Use fancy URLs** and click **Save Settings**.+W sekcji ​**Ustawienia strony** zmień ​**Nazwę strony** na //Kawiarnia ​Pavement//, ​sprawdź czy **Adres strony** wskazuje poprawny linkzatwierdź ​**Przyjazne linki** i zapisz ustawienia\\ \\
  
-The text //The Pavement ​Cafe// will have appeared at the top left of your screenClick on it and a new browser tab will open showing your new site front end so that you can see the changes you make from now on by reloading the page.+Tekst //Kawiarnia ​Pavement// ​powinien się pojawić w lewym górnym rogu paneluKliknij na niego, otworzy się nowa zakładka pokazująca twoją stronę, więc będziesz mógł obserwować zmiany odświeżając tę witrynę.
  
 =====Changing the Theme===== =====Changing the Theme=====
pl/ten_minute_web_site.txt · Last modified: 2020/07/30 16:02 by Artur