Vietnamese Language Files

Downloads: 997
Category: Language
Compatible with: GetSimple 3.1 - 3.1

Last Updated: October 1, 2013
Tags: language vietnamese vietname tiếng việt tieng viet tiengviet viet
Author: thodinh
Author Website: http://bthvabtr.freevnn.com/

(5) 1 Votes

Language Description:

File Language for Vietnamese

Install Instructions:

Decompress copy file viVN.php into folder lang in admin, choose settings in admin panel, select language viVN Giải nén và chép tập tin viVN vào thư mục tại đường dẫn admin/lang/ , sau đó đăng nhập hệ thống chọn setting và thay đổi language thành viVN